Οι παρακάτω επιστημονικές δημοσιεύσεις έχουν συμπεριληφθεί σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά & συνέδρια και περιλαμβάνουν αποτελέσματα ερευνών από καθηγητές πολυτεχνικών σχολών & ερευνητές με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα του ελέγχου των κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία και των ενισχύσεων αυτού του είδους των τεχνικών έργων. Σας προτείνουμε να ανατρέξετε σε…
Στην παράγραφο αυτή εμφανίζεται ένας καταλόγος με επιστημονικές και τεχνικές δημοσιεύσεις που σχετίζονται με τον τομέα του σχεδιασμού μεταλλικών και σύμμικτων κατασκευών, οι οποίες περιλαμβάνουν αναφορές από το πρόγραμμα CONSTEEL.  Στον πίνακα που εμφανίζεται παρακάτω μπορείτε να βρείτε σημαντικές δημοσιεύσεις για όλα σχεδόν τα ειδικά θέματα των μεταλλικών κατασκευών όπως…