ΣΤΑΤΙΚΑ (3MURI)

Για τη δημιουργία των σχεδίων όπως είναι οι κατόψεις, οι όψεις, οι τομές αλλά και τα 3D προοπτικά χρησιμοποιείται ένα καινοτόμο αυτόνομο σχεδιαστικό περιβάλλον, το BIM2CAD, το οποίο αναγνωρίζει αρχεία μορφής DXF, DWG, SKP & IFC από όλα σχεδόν τα στατικά προγράμματα και κυρίως από το 3MURI αφού έχει αναπτυχθεί από την ίδια ομάδα/εταιρία (Stadata).

Μία νέα μέθοδος για τον έλεγχο υφιστάμενων κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία εφαρμόζεται πλέον στο πρόγραμμα 3MURI. Μέσω της μεθόδου αυτού μπορεί να γίνει προσδιορισμός της επιρροής που έχει κάθε στοιχείο που συλλέγεται κατά τη διάρκεια της φάσης των διερευνητικών εργασιών (ευαισθησία δεδομένων) καθώς και της απόδοσης που θα έχει κάθε ενισχυτική επέμβαση στην κατασκευή (ευαισθησία επεμβάσεων).

Το 3Muri στηρίζεται στο θεωρητικό υπόβαθρο και τις έρευνες που διεξήχθησαν από την ομάδα του καθηγητή Sergio Lagomarsino από το πανεπιστήμιο της Γένοβα. Στην ομάδα αυτή συμμετείχαν μεταξύ άλλων και οι Andrea Penna & Alessandro Galasco (Pavia's Eucentre) καθώς και ο Serena Cattari (Genova University). Το αποτέλεσμα των συνεχόμενων πειραμάτων και ερευνών που εκτελούνται μέσω της παραπάνω συνεργασίας -τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο – αποτελεί εγγύηση για τη συνεχή αναβάθμιση των εκδόσεων του προγράμματος 3Muri μετατρέποντάς το σε πρώτη επιλογή στο χώρο των μηχανικών για τις μελέτες κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία.

Η χρήση Pushover analysis αποτελεί την πλέον εξελιγμένη μέθοδο ελέγχου υφιστάμενων κατασκευών σε παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικότερα σε μελέτες κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία όπου εμφανίζεται το φαινόμενο «μεγάλες επιφάνειες τοίχων» να διαρρέουν πρώιμα ή να εμφανίζονται περιοχές με εφελκυστικές τάσεις, είναι απαραίτητο η ανάλυση να είναι μη γραμμική αφού τα αποτελέσματα απέχουν σημαντικά από την πραγματική συμπεριφορά του φορέα.
Το 3Muri εφαρμόζοντας μία εξελιγμένη μέθοδο υπερωθητικής ανάλυσης δίνει στο χρήστη μία σειρά αξιόπιστων και ταχύτατων εργαλείων για την αντιμετώπιση και την επίλυση τέτοιων σύνθετων μελετών.

Σε υφιστάμενες κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία παρατηρείται συχνά το φαινόμενο να μην υπάρχουν στοιχεία σύνδεσης μεταξύ των επιμέρους τοίχων στο επίπεδο των ορόφων, με αποτέλεσμα την πιθανή ευπάθεια λόγω τοπικών μηχανισμών, οι οποίοι μπορούν να επιφέρουν όχι μόνο την αστοχία εκτός επιπέδου ενός τοίχου αλλά και εκτεταμένες αστοχίες σε περισσότερα μέρη της κατασκευής.

Εμφάνιση των βλαβών και ρηγματώσεων σε κάθε επιφάνεια τοίχου σύμφωνα με τη σταδιακή παραμόρφωση του τοίχου με ταυτόχρονη δημιουργία του διαγράμματος της καμπύλης ικανότητας (pushover analysis).

Μέσα από την απεικόνιση αυτών των αστοχιών αποτυπώνονται με ακρίβεια τα τρωτά σημεία της κατασκευής με αποτέλεσμα ο μελετητής να μπορεί να αποφασίσει πιο εύκολα για τις περιοχές που θα ενισχύσει και έτσι να έχει το μέγιστο όφελος από πλευράς οικονομίας των υλικών/εργασιών.

Μέσα από ένα πολύ φιλικό περιβάλλον εργασίας μπορείτε να περιγράψετε όλους τους τοίχους του κτιρίου εισάγοντας απλές γραμμές.

Παράλληλα στο 3Muri μπορείτε να προσομοιώσετε πλάκες όλων σχεδόν των τύπων αφού επιτρέπει τη διαστρωμάτωση των υλικών (σύμμικτες πλάκες από σκυρόδεμα - χάλυβα, σκυρόδεμα - ξύλο, ξύλο-χάλυβα κλπ).

Με έναν από τους πιο εξελιγμένους σε παγκόσμιο επίπεδο αλγορίθμους μπορείτε να αναλύσετε και να ελέγξετε οποιαδήποτε κατασκευή από φέρουσα τοιχοποιία ακόμα και αν αυτή περιλαμβάνει στοιχεία από σκυρόδεμα, χάλυβα, ξύλο κλπ.
Η ανελαστική ανάλυση (pushover) βασισμένη σε μακροστοιχεία δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να ολοκληρώσει pushover αναλύσεις σε μερικά μόλις λεπτά λόγω της αυτόματης αναγνώρισης και του ελέγχου των στοιχείων αυτών από το πρόγραμμα.

 

 VIDEO TUTORIALS
 1  Έλεγχος κατασκευής από φέρουσα τοιχοποιία - Αναλυτική περιγραφή
 open
 2  Ελληνικό περιβάλλον εργασίας - Συνοπτική περιγραφή  open
 3  Seismic Preservation of Cultural heritage assets (3Muri - part4)  open
 4  Seismic Preservation of Cultural heritage assets (part 5)  open 
 5   Seismic Preservation of Cultural heritage assets (part 2)  open
 Επιστημονικές δημοσιεύσεις με το 3MURI  open

 

!!!Νέα έκδοση 11.4 - Φεβρουάριος 2018  

3MURI 11 APRIL2017   3MURI BROCHURE   

  Νέα έκδοση 11 - Απρίλιος 2017              ΦΥΛΛΑΔΙΟ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  

   eurocode 6     3MURI ADVANTAGES sum

 Νέα έκδοση με ευρωκώδικα 6          Πλεονεκτήματα - Οφέλη - Εργαλεία

infoDEMO 3MURI - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ